Medfinansiering af Innovationsprojekter

Et af kravene fra Forsknings og Innovationsstyrelsen (FI) i forbindelse med Innovationsnetværk er privat medfinansiering. Den private medfinansiering af Innovationsnetværk kan enten bestå af værdien af de medarbejdertimer, der indskydes i projekter af private virksomheder, udgifter afholdt i forbindelse med møder eller lignende, eller den kan bestå af kontante tilskud. Hvis ikke andet er aftalt, vil der i forbindelse med deltagelse i udviklingsgruppen Intelligent Energi Omkostningseffektivisering udelukkende være tale om medfinansiering i form af medarbejdertimer.

Tid som privat medfinansiering

I forbindelse med afrapportering til FI opsummeres de timer, som private virksomheder har anvendt i forbindelse med generelle aktiviteter, projekter, møder m.v.

Ved beregning af værdien af medarbejdertimer i private virksomheder anvendes en fast timesats på max. 600 kr. pr. time inkl. overhead.

Som dokumentation for medgået tid hos private virksomheder udarbejdes et skema til registrering af medarbejdernes timer på de enkelte projekter. Dette skema skal underskrives af virksomheden og anvendes som dokumentation overfor innovationsnetværkets revisor.

Hvis en del af virksomhedernes tidsanvendelse finder sted ved deltagelse i konferencer, kurser, debatmøder eller lign., kan deltagerliste samt dato/klokkeslæt for arrangementet anvendes som dokumentation. Download skema til brug ved arrangementer. Når du deltager i et arrangement, vil du derfor altid blive bedt om at skrive under på, at du har været tilstede ved arrangementet.

Aktiviteter, der kan medgå som privat medfinansiering

Generelle aktiviteter

Virksomhedernes deltagelse i :
- Konsortiemøder
- Bestyrelsesmøder
- Strategi- og planlægningsaktiviteter
- Analysearbejde

Vidensprednings- og matchmakingaktiviteter – arrangeret af netværket

Virksomhedernes deltagelse i :
- ERFA-grupper
- Idégenereringsseminarer
- Matchmakingmøder og -seminarer, møder med forskere
- Faglige seminarer
- Studieture og virksomhedsbesøg

Faglige projektaktiviteter igangsat af netværket

Virksomhedernes deltagelse i :
- Innovationsprojekter
- FoU-projekter
- Udvikling og afprøvning af nye uddannelses- og kursustilbud
- Evt. andre faglige aktiviteter (fx standardiseringsarbejde, udvikling af ydelser mv.) – afhænger af karakteren og kræver derfor normalt særskilt godkendelse fra FI

Aktiviteter, der ikke kan medgå som privat medfinansiering

- Generelle informationsmøder og konferencer uden fagligt eller matchmaking-fokus (hvor netværket udelukkende præsenterer sig selv overordnet)
- Generelle konferencer arrangeret af andre aktører, hvor netværket en blandt mange aktører, der præsenterer sig selv (fx Syddanmarks Erhvervskaravane)
- Tidsforbrug i forbindelse med markedsføring af netværket og dets ydelser
- Deltagelse i eksisterende kurser og uddannelser
- Virksomhedens tidsforbrug ved almindeligt køb af rådgivningsydelser

Kontant medfinansiering

Her medregnes evt. kontante beløb, som innovationsnetværket har fået i perioden, fx i form af medlemskontingenter, donationer fra brancheorganisationer, enkeltvirksomheder eller lign.

Desuden kan virksomhedernes udgifter i forbindelse med arbejdet i Innovationsnetværket medgå som kontant medfinansiering, hvis det kan dokumenteres og revisorpåtegnes. Her kan f.eks. være tale om udgifter til forplejning ved arrangementer afholdt hos virksomheden eller lignende.